Povinně zveřejňované informace

Základní údaje

Oficiální název

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení – viz O nás

Základním účelem je poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Hlavní činnost - předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen rozhodnutím o registraci podle §78-84 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příspěvková organizace je registrována u Městského soudu v Praze pod spis. zn. Pr 159.

Zřizovatel:
Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
101 38 Praha 10

Organizační struktura

Kontaktní údaje

Kontaktní spojení

Veškeré aktuální kontakty najdete zde

Kontaktní poštovní adresa

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, příspěvková organizace

Sámova 7

101 00 Praha 10

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, příspěvková organizace

Sámova 7

101 00 Praha 10

Další kontakty zde         

Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou vyvěšeny na jednotlivých střediscích.

Telefonní čísla

 • sekretariát: 271 747 149
 • další telefonní čísla zde

Adresa internetové stránky

www.csop10.cz

Adresa podatelny

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, příspěvková organizace

Sámova 7

101 00 Praha 10

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

 • USB flash disk

Elektronická adresa podatelny

Datová schránka

 • dpmkg5h
Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2000734329/0800

Bankovní účty pro jednotlivé služby jsou uvedeny v uzavírané smluvní dokumentaci.

IČO

70873241

DIČ

CZ70873241

Dokumenty

Rozpočet

Na rok 2021: 199 782 tis. Kč

Na rok 2022: 211 023 tis. Kč

Roční závěrka a daňové přiznání: viz justice.cz a Výroční zprávy CSOP v Praze 10

Veřejný závazek

Veřejné závazky jsou u jednotlivých domovů a jejich služeb

Energetická politika

 

Vnitřní oznamovací systém CSOP v Praze 10

 • ke stažení zde

Žádosti o informace

 • Prostřednictvím elektronické pošty:             asistentka@csop10.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS):   dpmkg5h
 • Podání písemně na adresu sídla organizace:
  • Poštou:       Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, příspěvková organizace, Sámova 7, 101 00 Praha 10
  • Osobně:      v sídle organizace na výše uvedené adrese

Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Tazatel obdrží odpověď s vyjádřením k žádosti do 30 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.

Na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy
 • 262/2006 Sb., - Zákoník práce,
 • 435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
 • 251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
 • 341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • 222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (Nařízení vlády č. 399/2017 Sb.)
 • 586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
 • 187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
 • 120/2001 Sb., - Exekuční řád,
 • 182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
 • 582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • 589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • 155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
 • 592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
 • 373/2011 Sb., - Zákon o specifických zdravotních službách,
 • Vyhl. 79/2013 Sb., - o provedení některých ustanovení zákona č.436/20171 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),
 • 170/2017 Sb. - o dani příjmů,
 • 89/2012 Sb. - Občanský zákoník,
 • 108/2006 Sb., -Zákon o sociálních službách,
 • Vyhl. č. 505/2006 - prováděcí vyhláška k zákonu o soc. službách,
 • 96/2004 Sb., - o nelékařských zdravotnických povolání.
Vydané právní předpisy
 • Nebyly vydány žádné právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
 • Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Licenční smlouvy

Vzor licenčních smluv
 • Organizace dosud neuzavřela žádnou licenční smlouvu dle zákona 106/1999 Sb.
Výhradní licence
 • V současné době poskytovatel sociálních služeb neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím