Nejčastější dotazy

 1. Musím před podáním žádosti využívat pečovatelskou službu nebo domácí zdravotní péči?

  Ano. Pravidla CSOP Praha 10 pro přidělování bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 říkají, že „žadatel odebírá úkony pečovatelské služby, domácí zdravotní péče nebo osobní asistence po dobu nejméně 3 měsíců předcházejících podání žádosti o přidělení bytu, ale i po celou dobu zařazení žádosti do evidence, nebo využívá pomoc rodinných příslušníků či osob blízkých, která nahrazuje pečovatelskou službu po dobu nejméně 3 měsíců. Omezení či absenci profesionálních sociálních služeb lze prominout v případě, že klient prokáže nedostatek finančních prostředků“. 

 2. Je možné prohlédnout si byt ještě před podáním žádosti?

  Ano, a to na základě předchozí domluvy s paní Janou Zadinovou, referentkou technického oddělení. Kontakty: 271 733 424, 733 129 326, zadinova@csop10.cz

 3. Mám trvalé bydliště na Praze 3, ale dcera bydlí na Praze 10. Mohu požádat o nájem bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7?
  Nemůžete. O nájem bytové jednotky v Domě spokojeného žití může požádat pouze osoba, která má trvalé bydliště na území Městské části Praha 10 minimálně rok před podáním žádosti.
 4. Jak probíhá proces schvalování žádosti o nájem bytové jednotky?

  Po zaevidování žádosti je u žadatele provedeno sociální šetření zaměřené na zjištění míry naléhavosti žádosti a zjištění aktuální situace (oblast bydlení, spolubydlení s dalšími osobami, bytové podmínky s ohledem na dostupnost bytu -  např. nepřístupnost bytu vzhledem k pohybovým schopnostem žadatele, oblast péče - pečující osoba, rozsah využívání pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, schopnost zvládání základních činností péče, oblast zdravotního stavu - mobilita. Výstup ze sociálního šetření je projednán Hodnotící pracovní skupinou, která, splňuje-li žadatel kritéria a je-li míra naléhavosti vysoká, doporučí Radě městské části Praha 10 schválení žádosti a přidělení bytové jednotky. O tomto je poté žadatel písemně informován, kdy je vyzván k prohlídce bytu a k uzavření nájemní smlouvy.

 5. Jaké podmínky musím splnit, abych mohl/a požádat o nájem bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7?

  Podmínky pro získání nájmu jsou dány dokumentem „Pravidla CSOP Praha 10 pro přidělování bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7“, kterými se řídí Hodnotící pracovní skupina při posuzování jednotlivých žádostí.

  Základními kritérii pro získání nájemního bytu jsou:

  • trvalé bydliště na území Městské části Praha 10, minimálně rok před podáním žádosti. (Podmínka 1 roku neplatí u žadatele, který je umístěn v pobytové službě CSOP v Praze 10.)  
  • odebírání úkonů pečovatelské služby, domácí zdravotní péče nebo osobní asistence po dobu nejméně 3 měsíců předcházejících podání žádosti o přidělení bytu, ale i po celou dobu zařazení žádosti do evidence.
  • využití pomoci rodinných příslušníků či osob blízkých, která nahrazuje pečovatelskou službu (viz. předchozí bod) po dobu nejméně 3 měsíců
  • omezení či absenci profesionálních sociálních služeb lze prominout v případě, že klient prokáže nedostatek finančních prostředků
  • nevlastnictví nemovitosti určené k bydlení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn

  Dílčími kritérii jsou:

  • starobní důchod nebo invalidní důchod nejméně ve II. stupni
  • zdravotní stav odpovídá požadavkům na přijetí klienta (doporučení a souhlasné vyjádření lékaře o vhodnosti přidělení bytu v DSŽ Sámova)
  • žadatel je ohrožen sociálním vyloučením z důvodu věku nebo nemoci, případně je v nepříznivé životní situaci
 6. Mohu si ponechat svého praktického lékaře?

  Ano, každý má právo zvolit si svého praktického lékaře. V případě, že uživatel zůstane registrovaný u svého praktického lékaře, zajistí si sám léky, inkontinenční pomůcky, kompenzační pomůcky, atd.

Strana 5 z 13První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední