Ostatní služby

Domy s byty zvláštního určení

Jsou nájemní byty určené seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří již nejsou zcela soběstační a potřebují pomoc druhé osoby. V bytech klientů je poskytována pečovatelská služba a domácí zdravotní péče. O nájemní byt může požádat osoba, která splňuje základní kritéria pro přidělení bytové jednotky a to zejména: trvalé bydliště na území Městské části Praha 10, využívání pečovatelské služby nebo domácí zdravotní péče a nevlastnění nemovitosti určené k trvalému bydlení.

Více

Kluby seniorů

Jsou určeny pro aktivní využití volného času seniorů Prahy 10. Kluby seniorů pořádají zájezdy jednodenní i pobytové, přednášky a besedy na různá témata, setkání s duchovními různých křesťanských konfesí, vycházky, zájmové kroužky (šachy, bridž, ruční práce, klubové koncerty klasické hudby, zahradní slavnosti, kurzy cvičení paměti, rekondiční cvičení, tvůrčí dílny, taneční odpoledne, atd.)

Více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Zahrnuje širokou škálu pomůcek (mechanické vozíky, chodítka, polohovací postele, matrace, klozetová křesla, sprchové židle, atd.), které zjednoduší a zlepší uživateli život a pečující osobě manipulaci a pomoc při zajištění péče. Pomůcky je možné zapůjčit na několik dní až měsíce, na základě uzavřené nájemní smlouvy.

Více

Dětské skupiny v Praze 10

Jsou určeny pro děti od jednoho roku do tří let. Kvalifikovaný personál se zaměřuje na péči o všestranný rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti a potřeby. Děti se učí hygienickým návykům, stolování, péči o sebe. Formou hry se ve výchovných programech klade důraz zejména na rozvoj řeči, konstruktivní a napodobivou hru, jemnou motoriku, výtvarnou, hudební, etickou a tělesnou výchovu.

Více

 

Veřejní opatrovníci

Veřejní opatrovníci se starají o záležitosti osob omezených nebo zbavených ve způsobilosti k právním úkonům. Pomáhají při řešení složitých životních situací, v jednání s úřady a institucemi, s vyřízením sociálních dávek, při řešení otázek ze sociální oblasti, apod.

Více