Popis poskytované služby

Prožít klidné stáří je přáním každého občana a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 (CSOP v Praze 10) se snaží o propojení jednotlivých služeb pro seniory a potřebné občany z Prahy 10 právě v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7.

Dům Sámova 5 a 7, který nyní slouží jako dům s byty zvláštního určení s názvem Dům spokojeného žití (DSŽ Sámova), má velmi zajímavou historii, která se datuje k roku 1933. Jak, ukazují dobové záznamy, základní kámen k výstavbě tohoto komplexu položil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

V roce 2014 prošel Dům spokojeného žití Sámova rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala nejen rekonstrukce bytových jednotek, ale i společných prostor – pavlače, fasáda. Roku 2016 bylo zrevitalizováno nádvoří, byly zasazeny stromy, keře, květiny, vybudováno jezírko. Vznikl tak prostor pro individuální či společenské trávení volného času.

Volné bytové jednotky v Domě Sámova jsou přidělovány na základě Usnesení Rady Městské části Praha 10, která vychází z výstupů Hodnotící pracovní skupiny. Ta je složená z pracovníků CSOP v Praze 10 a odboru sociálního ÚMČ Praha 10. Žadatel, který podá žádost o přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova musí splňovat základní kritéria, která jsou uvedena v Pravidlech CSOP Praha 10 pro přidělování bytů v DSŽ Sámova. Na základě žádosti je provedeno sociálního šetření pracovníky CSOP v Praze 10 a pracovníky sociálního odboru ÚMČ Praha 10, a poté jsou zpracovány podklady pro Hodnotící pracovní skupinu, která předkládá Radě MČ Praha 10 doporučení k vydání Usnesení.

Bytové jednotky jsou určeny pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu věku nebo nemoci a kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale přesto potřebují pro zajištění některých potřeb pomoc druhé osoby. Výběr žadatelů je zaměřen k posouzení míry jejich závislosti na druhé osobě, k posouzení zdravotního stavu a nikoliv k uspokojení bytových potřeb. Z těchto důvodů nelze zásadně byt přidělit občanům schopným žít bez cizí pomoci v dosavadním prostředí.

V Domě spokojeného žití Sámova jsou malometrážní obecní nájemné byty (o velikosti 35 - 40m2) jejichž vlastníkem je MČ Praha 10. Celkem se jedná o 140 bytů 1+1 se sociálním zařízením, přičemž 6 z nich je   bezbariérových. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou s vařičem. Ostatní vybavení bytu je ponecháno na rozhodnutí obyvatele, který si byt může vybavit na základě svých představ, možností a zvyků. K bytům je uzavírána nájemní smlouva na dobu určitou (3 roky). Pokud nájemce, před uplynutím doby nájmu projeví zájem o uzavření nové nájemní smlouvy, bude jeho požadavek projednán Hodnotící pracovní skupinou. Ta bude vycházet z kritérií, kterými jsou řádné placení nájemného, řádné placení úhrad za poskytování Pečovatelské služby a využívání Pečovatelské služby v rozsahu určeném Osobní analýzou potřeb/Individuální plán, splnění základních dílčích podmínek pro podání žádosti o umístění do DSŽ Sámova dle Pravidel pro přidělení bytu CSOP Praha 10. V případě splnění těchto podmínek má pronajímatel povinnost jednat o uzavření nového nájemního vztahu.

Základní sazba nájemného činí 140,- Kč za 1 m2, nájemné za kuchyňskou linku činí 49,- Kč měsíčně. Výše záloh za služby spojené s užíváním bytu jsou cca 2 700,- Kč/měsíčně. Zálohy zahrnují: vodné a stočné; ústřední dálkové vytápění; dodávku teplé vody; osvětlení společných prostor; užívání výtahu; úklid společných prostor; odvoz odpadků; vybavení bytu; využívání společné antény. Zálohy na elektrickou energii zde nejsou zahrnuty a nájemce si je hradí sám.

Nájemce má možnost získat slevu ze základní sazby nájemného ve výši 20 % měsíčně v případě, kdy využívá pečovatelskou službu v rozsahu minimálně 2 000,- Kč/měsíčně, a to v každém měsíci kalendářního čtvrtletí.