Jak postupovat v případě zájmu

jak postupovat v případě zájmů o zahájení služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem centra sociální a ošetřovací pomoci v Praze 10

(Postup je platný pro všechny Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem CSOP v Praze 10 (Domov na ul. Zvonkové č. 6, Praha 10 – Záběhlice, Domov na ul. U Vršovického nádraží č. 5, Praha 10 - Vršovice a Domov na ul. Moskevské č. 21, Praha 10 - Vršovice)

Informační schůzka se sociální pracovnicí domova, o který máte zájem

 • informační schůzku si můžete objednat telefonicky, elektronicky nebo osobní návštěvou sociální pracovnice v domově.
 • může se konat v kanceláři sociální pracovnice nebo na základě Vašeho zdravotního stavu u Vás doma. 
 • z informací od Vás o zdrojích (osobách, jiném druhu sociální služby) a posouzením Vaší nepříznivé sociální situace vyplyne, zda jste vhodným uchazečem o sociální služby v domově.
 • v případě, že jste vhodným uchazečem, sociální pracovnice s Vámi projedná Vaše požadavky (očekávání, potřeby, cíle, frekvenci a rozsah služby) na budoucí poskytovanou službu v domově. Pokud  domov bude schopen vyhovět Vašim požadavkům, můžete si podat žádost o přijetí do domova. V případě, že domov nemůže akceptovat Vaše požadavky na budoucí poskytovanou službu v domově, bude Vám doporučená jiná služba.

Žádost o přijetí do domova

 • v případě splnění podmínek na základě Vámi předaných informací během osobní schůzky a Vašeho zájmu o službu domova, můžete za pomocí sociální pracovnice podat Žádost o přijetí do domova.
 • po podání Žádosti si s Vámi sociální pracovnice domluví termín sociálního šetření v místě Vašeho momentálního pobytu, které bude provedeno nejpozději do tří měsíců od přijetí Vaší žádosti.

Sociální šetřeni

 • sociální pracovnice Vás navštíví v místě Vašeho momentálního pobytu, kde s Vámi vyplní Kritéria pro hodnocení žadatele o pobyt v domově.

Součástí sociálního šetření je:

 • Zajištění dostupnosti zdrojů a dalších služeb ve Vašem okolí a jak je využíváte
 • Jaké je Vaše sociální zázemí
 • Kdo Vám a jak často pomáhá
 • Jaké vztahy je potřeba zachovat, eventuálně rozvíjet
 • Jaký je Váš potenciál (vychází z Vašich schopností)
 • sociálním šetřením sociální pracovnice zjistí Vaše skóre potřebnosti a výsledek tohoto šetření Vám oznámí. 
 • v případě, že naplníte podmínky pro přijetí do domova (viz Pravidla pro přijetí a odmítnutí žadatelů) je Vaše Žádost o přijetí evidovaná v Knize žadatelů pro přijetí.
 • pokud nenaplníte Podmínky pro přijetí do domova na základě dosaženého skóre, je Vám tak písemně oznámeno do 30 dnů od sociálního šetření. O službu pak můžete zažádat opětovně. 

Zahájení sociální služby v domově

 • v případě, že se v domově uvolní místo, a Vy budete žadatelem s nejvyšším dosaženým počtem bodů, budete kontaktováni k zahájení služby v domově.
 • opětovně u Vás bude provedeno sociální šeření s cílem zjistit Váš aktuální sociální a zdravotní stav a vhodnost volného pokoje.
 • po-té požádá sociální pracovnice vedoucí domova o svolání Pracovní skupiny, která rozhoduje o přijetí zájemců o službu, na základě Vašeho skóre potřebnosti a Vaší aktuální sociální situaci.
 • v případě kladného vyjádření Pracovní skupiny s Vámi CSOP v Praze 10 uzavře Smlouvu o poskytování sociální služby v domově. 

Evidence nepřijatých zájemců o službu

 • v případě zamítnutí Vaší žádosti o poskytování sociální služby je Vám doporučenou poštou do 30 - ti dnů vrácena i s oznámením o důvodu zamítnutí žádosti

jak postupovat v případě zájmu o odlehčovací služby centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10

(Postup je platný pro všechny odlehčovací služby CSOP v Praze 10 (Domov na ul. Zvonkové č. 6, Praha 10 – Záběhlice, Domov na ul. U Vršovického nádraží č. 5, Praha 10 - Vršovice a Domov na ul. Moskevské č. 21, Praha 10 - Vršovice)

Informační schůzka se sociální pracovnicí domova,

 • informační schůzku si můžete objednat telefonicky, elektronicky nebo osobní návštěvou sociální pracovnice v domově.
 • koná se osobní návštěvou zájemce nebo osoby blízké zájemci (příbuzní, přátelé, zákonný zástupce apod.) v kanceláři sociální pracovnice.
 • z informací od Vás o zdrojích (osobách, jiném druhu sociální služby) a posouzením Vaší nepříznivé sociální situace vyplyne, zda jste vhodným uchazečem o sociální služby v domově. 
 • v případě, že jste vhodným uchazečem, sociální pracovnice s Vámi projedná Vaše požadavky (očekávání, potřeby, cíle, frekvenci a rozsah služby) na budoucí poskytovanou službu v domově. Pokud  domov bude schopen vyhovět Vašim požadavkům, můžete si podat žádost o přijetí do domova. V případě, že domov nemůže akceptovat Vaše požadavky na budoucí poskytovanou službu v domově, bude Vám doporučená jiná služba.
 • pokud není volná kapacita odlehčovací služby v požadovaném termínu, tak Vám sociální pracovnice doporučí další zařízení tohoto typu.
 • v případě, že za zájemce přijde jednat rodinný příslušník (případně jiná osoba), sociální pracovnice zjistí důvody nepřítomnosti samotného zájemce. Pokud je to možné, vyjedná sociální pracovnice s rodinným příslušníkem, aby si zájemce přišel zařízení prohlédnout a získal informace od sociální pracovnice. Pokud to není možné, předá sociální pracovnice rodinnému příslušníkovi písemné informační materiály pro žadatele, který se nemůže jednání přímo účastnit a požádá rodinného příslušníka o tlumočení získaných informací žadateli.

Žádost o přijetí na odlehčovací služby

 • v případě splnění podmínek na základě předaných informací a rozhodnutí zájemce službu domova využívat, může zájemce podat Žádost o přijetí na odlehčovací služby.
 • pokud osobní schůzka probíhá pouze s osobou blízkou zájemci o službu, která má od zájemce pověření podat Žádost o přijetí na odlehčovací služby a tato Žádost je podepsaná zájemcem o službu a splňuje všechny ostatní náležitosti a je volná kapacita odlehčovací služby v požadovaném termínu, může sociální pracovnice tuto Žádost zaevidovat do Evidence žadatelů o odlehčovací služby.

Sociální šetřeni

 • v případě že rozhraní od podání žádosti a zahájení služby umožňuje provést sociální šetření v místě pobytu (případně může-li žadatel přijít osobně do domova), provede šetření sociální pracovnice domova. V případě, že již bylo u žadatele provedeno sociální šetření v rámci podané žádosti na celoroční pobytovou službu, lze ho použít za účelem poskytnutí odlehčovací služby. Sociální pracovnice provede zápis ze sociálního šetření.

Zahájení sociální služby v domově

 • služba je zahájena v termínu stanoveném v žádosti o poskytnutí odlehčovací služby.