Pobytové služby

Služby poskytující ubytování, péči a stravu. Cílovou skupinou pro Domovy seniorů jsou lidé, kteří dosáhli věku 65-ti let, a pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve své vlastní domácnosti. V případě Domovů se zvláštním režimem se jedná o osoby s demencí či podobným typem onemocnění. Odlehčovací služby slouží k odpočinku rodiny a blízkých, kteří o seniora pečují.

Pobytové služby jsou poskytovány v rámci těchto Domovů:
 • Zvonková: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služby
 • U Vršovického nádraží: Domov pro seniory a Odlehčovací služby
 • Vršovický zámeček: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služby

Domovy pro seniory

Nabízí celoroční pobytové sociální služby seniorům nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování a stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně­ terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • asistence při obstarávání osobních záležitostí

Sazebník

Důstojné stáří nabízejí Domovy seniorů: Zvonková, U Vršovického nádraží a Vršovický zámeček.

Domovy se zvláštním režimem

Nabízí pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování a stravy
 • pomoc při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • asistence při obstarávání osobních záležitostí

Sazebník

Služby jsou nabízeny v rámci Domovů: Zvonková a Vršovický zámeček.

Odlehčovací služby

Pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Služba je klientům poskytována na dobu určitou, po dobu nezbytně nutnou k odpočinku pečující osoby.

Základní činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
 • asistence při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Sazebník

Odlehčovací služby nabízejí Domovy seniorů: ZvonkováU Vršovického nádraží a Vršovický zámeček.